Dự án

Khách hàng: Công ty Cổ Phần Năng Lượng Hòa Phát

Năm thực hiện: 2021

Phạm vi cung cấp: Cung cấp, thiết kế, lắp đặt, hiệu chuẩn, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục.

Sản phẩm chính: Hệ thống phân tích khí hãng ABB, thiết bị đo bụi và lưu lượng hãng PCME…