Dự án

Khách hàng: Công ty CP Xi măng VICEM Sông Thao

Năm thực hiện: 2019

Phạm vi cung cấp: Cung cấp, thiết kế, lắp đặt, hiệu chuẩn, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao Hệ thống quan trắc khí thải tự động

Sản phẩm chính: Hệ thống phân tích khí hãng ABB, thiết bị bụi và lưu lượng hãng Durag.