Dự án

Khách hàng: Công ty Hóa Chất Mỏ Thái Bình – MICCO

Năm thực hiện 2020

Phạm vi cung cấp: Cung cấp thiết bị phân tích khí NH3 bao gồm dịch vụ lắp đặt, kiểm định và đánh giá RA.

Sản phẩm chính: Thiết bị phân tích khí NH3 AO2000-LS25 hãng ABB