Dự án

Khách hàng: Công ty TNHH Long Sơn

Năm thực hiện: 2019

Phạm vi cung cấp: Cung cấp, thiết kế, lắp đặt, hiệu chuẩn, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục.

Sản phẩm chính: Thiết bị đo bụi và đo lưu lượng hãng PCME (Envea)