Dự án

Khách hàng: Công ty Cổ Phần Xi măng Long Sơn

Năm thực hiện: 2021

Phạm vi cung cấp: Cung cấp bổ xung thiết bị đo lưu lượng và datalogger, tích hợp hệ thống, hiệu chuẩn, chạy thử và kiểm định và truyền dữ liệu về Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa

Sản phẩm chính: Thiết bị đo lưu lượng hãng ENVEA