Dự án

Khách hàng: Công ty Cổ phần Xi măng Hướng Dương

Năm thực hiện: 2019

Phạm vi cung cấp: Cung cấp, thiết kế, lắp đặt, hiệu chuẩn, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục và hệ thống phân tích khí công nghệ.

Sản phẩm chính: Hệ thống phân tích khí hãng ABB, thiết bị bụi và lưu lượng hãng PCME (Envea).