Dự án

Khách hàng: Công ty Cổ Phần Xi măng Long Sơn

Năm thực hiện: 2021

>>

Khách hàng: Công ty TNHH ABB Automation and Electrification (Việt Nam)

Năm thực hiện: 2021

>>

Khách hàng: Công ty Cổ Phần Năng Lượng Hòa Phát

Năm thực hiện: 2021

>>

Khách hàng: Công ty Cổ Phần Thép Việt Ý

Năm thực hiện: 2020

>>

Khách hàng: Công ty Cổ Phần Xi măng Tân Thắng

Năm thực hiện: 2020

>>

Khách hàng: Công ty Hóa Chất Mỏ Thái Bình – MICCO

Năm thực hiện 2020

>>

Khách hàng: CTCP Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang

Năm thực hiện: 2020

>>

Khách hàng: PVEP-POC

Năm thực hiện: 2020

>>

Khách hàng: Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Năm thực hiện: 2020

>>

Khách hàng: Công ty dầu khí Nhật Việt

Năm thực hiện: 2019

>>

Khách hàng: Công ty Cổ phần Xi măng Hướng Dương

Năm thực hiện: 2019

>>

Khách hàng: Công ty TNHH Long Sơn

Năm thực hiện: 2019

>>

Khách hàng: Công ty CP Xi măng VICEM Sông Thao

Năm thực hiện: 2019

>>

Khách hàng: Công ty CP Xi măng Hệ Dưỡng/Công ty TNHH ABB

Năm thực hiện: 2018

>>

Khách hàng: Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương/Công ty TNHH ABB

Năm thực hiện: 2018

>>

Khách hàng: Công ty CP Xi măng Sông Gianh/Công ty TNHH ABB

Năm thực hiện: 2018

>>

Khách hàng: Công ty CP Vật liệu xây dựng Việt Nam/Công ty TNHH ABB

Năm thực hiện: 2018

>>

Khách hàng: Công ty TNHH Duyên Hà/Công ty TNHH ABB

Năm thực hiện: 2017

>>

Khách hàng: Công ty CP Xi măng Xuân Thành/Công ty TNHH ABB

Năm thực hiện: 2017

>>

Khách hàng: CTCP Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang

Năm thực hiện: 2016

>>