Dự án

Khách hàng: Công ty CP Xi măng Sông Gianh/Công ty TNHH ABB

Năm thực hiện: 2018

Phạm vi cung cấp: Cung cấp, thiết kế, lắp đặt, hiệu chuẩn, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao Hệ thống quan trắc khí thải tự động

Sản phẩm chính: Hệ thống phân tích khí, thiết bị đo lưu lượng hãng ABB, thiết bị bụi hãng PCME (Envea).